Καλώς ήλθατε

  • Contour plot of the expected trapping time of a soliton in two elliptical target sets. Contour levels correspond to times 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4. G. Kossioris, M. Plexousakis, A. N. Yannacopoulos, A Hamilton-Jacobi approach to the control of the trapping time of a soliton by an external potential. Quart. Appl. Math., 63, 2005, 309-324.

  • Snapshot of a hybrid nanocomposite polymer/graphite system. Tagged atoms are (colored in blue) include all polymer atoms up to a distance 1nm from the graphite plane. V. Harmandaris, K. Daoulas, V. Mavrantzas, Molecular dynamics simulation of a polymer melt/solid interface: Local dynamics and chain mobility in a thin film of polyethylene melt adsorbedon graphite, Macromolecules, 2005, 38, 5796-5809.

  • Successive stages of a vesiculation event driven by 36 large caps on a membrane containing 46080 lipids. The times of the simulation snapshots are (a) 0τ, (b) 20000τ, (c) 40000τ, (d) 50000τ, (e) 60000τ and (f) 70000τ. B. Reynolds, G. Illya, V. Harmandaris, M. Müller, K. Kremer, M. Deserno, Mediated interactions between colloids adsorbed on a biological membrane, Nature 2007, 447, 461-464.

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών αποτελεί Τμήμα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ίδρυσή του υπαγορεύτηκε από τις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής παιδείας και ερευνητικής υποδομής για τη μελέτη προβλημάτων που ανακύπτουν στην Τεχνολογία, στις Φυσικές και στις Οικονομικές Επιστήμες. Το Τμήμα έχει αυτή τη στιγμή 17 μέλη ΔΕΠ με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στις κυριότερες περιοχές των εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Τελευταία νέα

Περισσότερα νέα →

Αξιολόγηση Τμήματος

Τον Ιούλιο του 2011 το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διαβάστε την έκθεση της αξιολόγησης.

Εσωτερικοί/Εξωτερικοί Αξιολογητές του Τμήματος

Δείτε τη λίστα αξιολογητών του Τμήματος.

Δείτε τη νέα λίστα αξιολογητών του Τμήματος.

Δείτε την Eπταμελή Επιτροπή για τη μονιμοποίηση του κ. Ευάγγελου Χαρμανδάρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση».

Προσεχή σεμινάρια

Impicit sampling, data assimilation, and noise levels, Alexandre Chorin, University of California, Berkeley. 13:05, Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013, Αίθουσα Σεμιναρίων ACMAC.

Σεμινάρια →