Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών προσφέρει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακή εκπαίδευση που οδηγεί σε απόκτηση είτε Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είτε Διδακτορικού Διπλώματος. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά. Σκοπός του είναι η ειδίκευση σε περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, έτσι ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) αφ΄ ενός να έχουν αυξημένα προσόντα στις επιμέρους περιοχές της ειδικεύσεώς τους και αφ΄ ετέρου να συμβάλλει στην δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια σειρά από μεταπτυχιακά βασικά μαθήματα εφαρμοσμένων μαθηματικών καθώς και μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης που καλύπτουν όλους τους τομείς της εφαρμοσμένων μαθηματικών και επικαλύπτουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες των καθηγητών και ερευνητών του Τμήματος. Η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Οι άρτιες ερευνητικές εγκαταστάσεις υποδομής του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καθώς και του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι διαθέσιμες σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Επίσης το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους».

Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών για τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επικοινωνία