Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», στις εξής κατευθύνσεις:

  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Scientific Computing)
  • Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Modelling and Analysis in Applied Sciences)
  • Ανάλυση και Εφαρμογές (Analysis and Applications)

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση ΜΔΕ ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 90 ECTS τα οποία υπολογίζονται ως εξής: (α) 66 ECTS από παρακολούθηση βασικών μαθημάτων και μαθημάτων ειδίκευσης και επιτυχία στις εξετάσεις αυτών, και (β) 24 ECTS από εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας και επιτυχή παρουσίασή της ενώπιον τριµελούς επιτροπής. Ενδεικτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές συνήθως παρακολουθούν 2 Βασικά Μαθήματα, των 12 ECTS έκαστο και 1 Μάθημα Ειδίκευσης (6 ECTS).
  • Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου (4 μήνες) οι φοιτητές συνήθως παρακολουθούν 1 Μάθημα Ειδίκευσης.
  • Η ερευνητική εργασία διεξάγεται παράλληλα µε την παρακολούθηση των μαθημάτων και τυπικά ξεκινά στην αρχή του τρίτου εξαμήνου.
  • Οι μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν και υποχρεωτική συμμετοχή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος. Παράταση της κανονικής διάρκειας του ΜΔΕ είναι δυνατή µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών για τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επικοινωνία