Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ανήκει στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Η ίδρυσή του υπαγορεύτηκε από τις σύγχρονες απαιτήσεις παροχής κατάλληλης παιδείας και ερευνητικής υποδομής για τη μελέτη των εφαρμογών των μαθηματικών σε προβλήματα που ανακύπτουν στην Τεχνολογία, στις Φυσικές και τις Οικονομικές Επιστήμες.

Η σημασία και η συμβολή των Μαθηματικών στην ανάπτυξη Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι δεδομένη και έχει συνδεθεί με την ιστορική εξέλιξη των επιστημών αυτών. Σήμερα, κυρίως λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και λόγω της εξαιρετικά σημαντικής προόδου συγκεκριμένων επιστημών, η συμβολή και η σημασία των Μαθηματικών στην αντιμετώπιση των νέων αλλά και κλασικών προβλημάτων π.χ. στην Βιολογία, στην Χημεία, στις Τεχνολογικές Επιστήμες, στην Ιατρική και στην Οικονομία λαμβάνει νέες διαστάσεις. Τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά τα οποία αναπτύχθηκαν για να υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό αποτελούν πλέον ιδιαίτερη επιστήμη αιχμής.

Δείτε το πλήρες κείμενο του οδηγού σπουδών όπως αυτό αναμορφώθηκε το 2010.

Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα μας

Σκοπός του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών όχι μόνον να υπηρετήσουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης αλλά και να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας σε υψηλού επιπέδου στελέχη.

Οι τεράστιες δυνατότητες που παρέχουν και θα παρέχουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις εφαρμοσμένες επιστήμες, δημιουργούν την ανάγκη για στελέχη τα οποία έχουν την ικανότητα όχι μόνο ως προς το αντικείμενο ειδίκευσης τους αλλά και ένα ισχυρό και συγχρόνως ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο που τους δίνει ευελιξία και κινητικότητα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό και εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα σπουδών εντάσσεται στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που απαιτεί:

 • Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών
 • Διεπιστημονική εκπαίδευση
 • Αξιοποιήση της Πληροφορικής

Στόχος της εκπαίδευσης στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε:

 • Ανάπτυξη Μαθηματικών Μεθόδων
 • Μαθηματική προσομοίωση σε προβλήματα εφαρμογών
 • Τεχνικές υπολογισμού & ανάπτυξη λογισμικού

Οι κατευθύνσεις και ειδικεύσεις που προσφέρονται από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι:

 • Κατεύθυνση: Μαθηματικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών
  • Ειδίκευση I: Μαθηματικές Μέθοδοι και Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Ειδίκευση II: Μαθηματική Μοντελοποίηση και Τεχνικές Υπολογισμών
 • Κατεύθυνση: Επιχειρησιακά Μαθηματικά
  • Ειδίκευση III: Χρηματοοικονομία και Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών μπορούν:

 • Να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον κλάδο Μαθηματικών. Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (ν.3687/ΦΕΚ 159 1/8/2008) έχουν τις ίδιες προοπτικές απασχόλησης ως καθηγητές μαθηματικών στην ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με τους αποφοίτους των Μαθηματικών τμημάτων και της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ.
 • Να εργασθούν ως στελέχη στον ιδιωτικό τομέα (Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες Χρηματοοικονομικών, εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογίας) και σε Οργανισμούς Τεχνολογίας και Έρευνας.
 • Να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι το τμήμα επιμένει στην διεπιστημονικότητα και αναπτύσσει έρευνα διεθνούς επιπέδου καθοδηγεί τους αποφοίτους στην επιλογή ενός ευρύτατου πεδίου μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η συνεργασία του τμήματος με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του I.T.E. βοηθάει ιδιαίτερα στην εξοικείωση των φοιτητών με τον κόσμο της έρευνας. Έως τώρα απόφοιτοι του τμήματος έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε προγράμματα διαφόρων τμημάτων της Ελλάδας, Ευρώπης και ΗΠΑ (Αεροναυπηγικής, Φυσικής, Χημείας, Βιοϊατρικών εφαρμογών, κλπ).
 • Να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές που προσφέρονται από το τμήμα μας σε (α) επιστημονικούς υπολογισμούς (β) εφαρμοσμένη ανάλυση (γ) μαθηματικά στις επιστήμες.