Προπτυχιακές Σπουδές

Συχνές ερωτήσεις

Πόσες μονάδες πιστοποίησης (μ.π.) μπορώ να δηλώνω κάθε εξάμηνο;
Ο μέγιστος αριθμός μονάδων πιστοποίησης που μπορούν να δηλωθούν ανά εξάμηνο είναι 40. Για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει 135 μ.π. ή έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο και έχουν τουλάχιστον 75 μ.π. ο μέγιστος αριθμός μονάδων πιστοποίησης που μπορούν να δηλωθούν είναι 47. Μεταφορές μονάδων πιστοποίησης δεν επιτρέπονται.
Πώς υπολογίζεται ο μέσος όρος του πτυχίου (με βάση τις μ.π.);
Τα μαθήματα με 2 ή 3 μ.π. έχουν συντελεστή βαρύτητας 1, τα μαθήματα με 4 ή 5 ή 6 μ.π. έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.5, και τα μαθήματα με 7 μ.π. και άνω έχουν συντελεστή βαρύτητας 2. Αυτός ο κανόνας ισχύει για όλα τα μαθήματα για τους φοιτητές του Τμήματος ανεξαρτήτως από ποιό τμήμα πήραν το κάθε μάθημα.
Μπορώ να δηλώσω μάθημα το οποίο είναι μεγαλύτερου εξαμήνου απ’ αυτό που βρίσκομαι;
Ναι, αρκεί να έχουν περαστεί τα προαπαιτούμενα μαθήματα.
Ποιά είναι τα προαπαιτούμενα για κάθε μάθημα;
Ισχύει για όλους τους φοιτητές ό,τι προβλέπει ο τελευταίος οδηγός σπουδών.
Τι σημαίνει προαπαιτούμενο και τι προτεινόμενο μάθημα;
Προαπαιτούμενα είναι τα μαθήματα των οποίων η ύλη θεωρείται απαραίτητη για να παρακολουθήσει κανείς ένα άλλο μάθημα και τα οποία πρέπει να έχει περάσει ο φοιτητής για να δηλώσει το μάθημα. Προτεινόμενα είναι εκείνα των οποίων η ύλη θεωρείται απαραίτητη για να παρακολουθήσει κανείς ένα άλλο μάθημα, όμως δεν υπάρχει η τυπική απαίτηση να τα έχει περάσει ο φοιτητής για να δηλώσει το μάθημα.
Μπορώ να πάρω μαθήματα από το Tμήμα Μαθηματικών;
Ναι, εάν το συγκεκριμένο μάθημα δεν δίνεται το συγκεκριμένο εξάμηνο από το ΤΕΜ. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να πάρετε το μάθημα από το ΤΕΜ. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που κατά το χειμερινό εξάμηνο γραφτείτε σε μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών και κατά το εαρινό εξάμηνο το μάθημα αυτό επαναλαμβάνεται έχετε δύο επιλογές: ή να επαναλάβεται την εγγραφή σας στο Τμήμα Μαθηματικών χωρίς χρέωση μονάδων πιστοποίησης ή να γραφτείτε στο αντίστοιχο μάθημα του ΤΕΜ (εάν υπάρχει) με χρέωση μονάδων πιστοποίησης. Τα μαθήματα τα οποία συνήθως δίνονται από το Τμήμα Μαθηματικών και μπορείτε να παίρνετε είναι τα (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, σε παρένθεση τα αντίστοιχα μαθήματα του ΤΕΜ): Απειροστικός Λογισμός Ι, ΙΙ, Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ), Γραμμική Άλγεβρα ΙΙΙ, Άλγεβρα (Άλγεβρα), Παραμετρική Στατιστική (Στατιστική), Περιγραφική Στατιστική, Θεωρία Αλγορίθμων (Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων), Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων, Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία Προσεγγίσεως και Εφαρμογές, (Θεωρία Προσεγγίσεως και Υπολογισμοί), Θεωρία βελτιστοποίησης (Γραμμικός και μη- Προγραμματισμός), Κυματική Διάδοση, Συναρτησιακή Ανάλυση, Διαφορική Γεωμετρία, Ευκλείδια Γεωμετρία, Θέματα Πιθανοτήτων-Στατιστικής, Θεωρία ομάδων, Θεωρία αριθμών, Τοπολογία.
Εάν πάρω ένα μάθημα από το Τμήμα Μαθηματικών (ή άλλο τμήμα) το οποίο έχει διαφορετικές μονάδες πιστοποίησης από το αντίστοιχο μάθημα του ΤΕΜ τότε ποιές μ.π. πιστώνονται;
Αυτές του τμήματος από το οποίο παίρνετε το μάθημα. Για παράδειγμα, αν πάρετε το μάθημα "Απειροστικός Λογισμός ΙΙ" από το Τμήμα Μαθηματικών πιστώνονται 7 μ.π, ενώ το αντίστοιχο μάθημα στο ΤΕΜ έχει 8 μ.π.
Ποια προαπαιτούμενα ισχύουν για τους φοιτητές του ΤΕΜ που παίρνουν μαθήματα από το Τμήμα Μαθηματικών;
Ισχύει και για τους φοιτητές του ΤΕΜ ό,τι προβλέπεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών. Ειδικότερα, για βασικά (και μόνο) μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών που δεν αντιστοιχούν ακριβώς σε κανένα μάθημα του ΤΕΜ ισχύει ότι: Το μάθημα "ΜΑΘ-1113 Επίπεδο και Χώρος" (ΜΑΘ-100 Αναλυτική Γεωμετρία-Μιγαδικοί Αριθμοί) αντικαθίσταται ως προαπαιτούμενο απο το μάθημα του Τμήματος Εφαροσμένων Μαθηματικών "ΤΕΜ-111 Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία". Το μάθημα "ΜΑΘ-1124 Θεμέλια των Μαθηματικών (ΜΑΘ-101)" μπορεί να αντικατασταθεί από το "ΤΕΜ-131 Απειροστικός Λογισμός Ι" με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα. Το μάθημα "ΜΑΘ-1217 Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΜΑΘ-104)" μπορεί να αντικατασταθεί από το "ΤΕΜ-151 Εισαγωγή στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι", είτε το "ΤΕΜ-152 Εισαγωγή στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ" με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα.
Μπορώ να πάρω οποιοδήποτε μάθημα μαθηματικού περιεχομένου από το Tμήμα Μαθηματικών;
Όχι, διότι ορισμένων μαθημάτων η ύλη έχει σημαντική επικάλυψη με μαθήματα του ΤΕΜ τα οποία είναι υποχρεωτικά (αλλά δεν αντιστοιχούν ουσιαστικά σε ένα και μόνο μάθημα του ΤΕΜ). Μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών που, για τον παραπάνω λόγο, δεν μπορείτε να δηλώσετε είναι (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός): Γενικά Μαθηματικά, Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ, "ΜΑΘ-1113 Επίπεδο και Χώρος" ("ΜΑΘ-100: Αναλυτική Γεωμετρία-Μιγαδικοί Αριθμοί").
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Επιτροπή Σπουδών;
Σε περίπτωση που έχετε κάποιο σοβαρό ερώτημα στο οποίο (α) δεν δίνεται απάντηση στον οδηγό σπουδών ή (β) σε αυτή την ιστοσελίδα και (γ) δεν μπορεί να το απαντήσει η γραμματεία, τότε μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Σπουδών.