Προπτυχιακές Σπουδές

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από επτά ομάδες μαθημάτων: Τα Βασικά Μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά μαθήματα του ΤΕΜ και αναμένεται ο φοιτητής να έχει επιτύχει σ’ αυτά τα πρώτα δύο έτη των σπουδών του. Τα Μαθήματα Κορμού είναι υποχρεωτικά μαθήματα του ΤΕΜ ανάλογα με την ειδίκευση που επιλέγει ο φοιτητής. Τα Μαθήματα Επιλογής είναι μαθήματα που προσφέρονται από το ΤΕΜ ή το Τμήμα Μαθηματικών. Τα Μαθήματα Κατευθύνσεων είναι προχωρημένα μαθήματα του ΤΕΜ στα οποία εγγράφεται ο φοιτητής στο τελευταίο στάδιο των σπουδών του ανάλογα με την ειδίκευση την όποια έχει επιλέξει. Τα Μαθήματα Άλλων Επιστημών είναι μαθήματα άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου που επιλέγον ται ανάλογα με την ειδίκευση. Τα Παιδαγωγικά Μαθήματα αφορούν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες και τη Διδακτική. Τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής είναι μαθήματα που προσφέρονται απ’ όλα τα τμήματα (εκτός του ΤΕΜ και του Μαθηματικού) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εγγραφή στα μαθήματα

Η εγγραφή στα μαθήματα κάθε εξαμήνου γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής υπηρεσίας StudentsWeb. Ο μέγιστος αριθμός μονάδων πιστοποίησης που μπορούν να δηλωθούν ανά εξάμηνο είναι 40. Για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει 135 μονάδες πιστοποίησης (μ.π.) ή έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο και έχουν τουλάχιστον 75 μ.π. ο μέγιστος αριθμός μονάδων πιστοποίησης που μπορούν να δηλωθούν είναι 47. Μεταφορά μονάδων πιστοποίησης δεν επιτρέπeται.

Παρακολούθηση μαθημάτων σε άλλα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται ως μέρος των απαιτήσεων για πτυχίο, με τον αριθμό μονάδων πιστοποίησης που καθορίζει το ίδρυμα στο οποίο διδάσκονται. Με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ορίζεται η απαλλαγή από τις ανάλογες απαιτήσεις για την απόκτηση πτυχίου και ενδεχομένως η αντιστοίχηση των μαθημάτων προς μαθήματα του προγράμματος του Τμήματος. Η επιτροπή αποφασίζει για την κατάταξη των μαθημάτων του ξένου πανεπιστημίου σε μια από τις κατηγορίες μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Αξιολόγηση διδακτικού έργου

Το διδακτικό έργο αξιολογείται κάθε εξάμηνο με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (ανώνυμα) από τους φοιτητές σε κάθε μάθημα μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται και κατατίθενται στη γραμματεία (βάση του κανονισμού της Α.ΔΙ.Π.). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται στο διδάσκοντα και δημοσιοποιούνται με ευθύνη του προέδρου του Τμήματος.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται κατά κανόνα με την τελική γραπτή εξέταση κάθε Ιανουάριο ή Ιούνιο και με την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου. Επίσης, στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος συνυπολογίζονται γραπτές πρόοδοι, φυλλάδια ασκήσεων και εργασίες (ειδικά για μαθήματα υπολογιστικού περιεχομένου). Ο διδάσκων οφείλει να ανακοινώνει τον τρόπο εξέτασης με σαφήνεια στην αρχή του εξαμήνου.

Απόκτηση πτυχίου

Το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε 8 εξάμηνα. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται:

  • Εγγραφή και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον 7 εξάμηνα.
  • Επιτυχής συμπλήρωση των απαιτήσεων της ειδίκευσης την οποία έχει επιλέξει.
  • 240 μονάδες πιστοποίησης (μ.π.) κατά το ECTS σύμφωνα με την κατανομή ανά ομάδα μαθημάτων και ανά ειδίκευση όπως αυτές φαίνονται στα αντίστοιχα προγράμματα.

Πτυχιακή εργασία

Υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας η οποία πιστώνεται με 15 μ.π. Στην αρχή του εξαμήνου κατατίθεται αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας προς την Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση όλων των Βασικών Μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η εξέταση-βαθμολόγηση γίνεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του τμήματος έχουν την δυνατότητα να εργασθούν σε φορείς Πρακτικής Άσκησης μετά από έγκριση του τμήματος και η εργασία αυτή μπορεί να αποτελεί μέρος των σπουδών τους. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • η ανάπτυξη των ικανοτήτων εφαρμογής γνώσεων των φοιτητών και
  • η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον παραγωγικών ή άλλων επιχειρήσεων, ή ερευνητικών κέντρων, ή εκπαιδευτικών οργανισμών.

Το μάθημα με τίτλο «Πρακτική Άσκηση» εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών στην κατηγορία μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής και πιστώνεται με 4 μονάδες πιστοποίησης (μ.π.). Βαθμολογείται με το σύστημα επιτυχία/αποτυχία (pass/fail) και δεν προσμετράται στον μέσο όρο του πτυχίου. Οι ασκούμενοι στην Πρακτική Άσκηση μπορούν να δηλώσουν το αντίστοιχο μάθημα για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (αυτό μπορεί να είναι είτε το εξάμηνο στο οποίο ξεκινάει η Πρακτική Άσκηση είτε το αμέσως επόμενο εξάμηνο). Οι ασκούμενοι δικαιούνται βεβαίωση γιά την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης από το Τμήμα.